CHEE SHIMIZU

MUSIC / SCHEDULES / WORKS

Every Thursday
Meta Physical @Uptown Records
(Koenji, Tokyo)
w/ Kanako Shimizu, Kumari2020.07.17 Fri
Knock Friday @Knock
(Koenji, Tokyo)
w/ Kei Kobayashi, Yo.ShinoyamaTop